Konferencja naukowa online

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym

15 czerwca 2021

godz. 10:00

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym

Inauguracja konferencji

Sesja plenarna

Po zakończeniu zapraszamy do sesji konferencyjnych poniżej

Panele równoległe

1A

Zarządzanie ryzykiem w obrocie pieniężnym (gotówkowym i bezgotówkowym)

1B

Informacja i komunikacja – aspekty ryzyka i bezpieczeństwa

1C

Zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej organizacji otwartej na zmiany

Chcesz wziać udział w dyskusji?
Pytanie/opinia

Organizatorzy:


Współorganizatorzy:

Program konferencji

Konferencja Naukowa online

15.06.2021 r., godz. 10.00

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym

Goście honorowi:

Prezes Narodowego Banku Polskiego

prof. dr hab. Adam Glapiński

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Pan Tadeusz Kościński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Pani Magdalena Rzeczkowska

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych,

Rada Doskonałości Naukowej / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

10:00 Przywitanie gości oraz zabranie głosu przez:

prof. dra hab. Adama Glapińskiego

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Tadeusza Kościńskiego

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Magdalenę Rzeczkowską

Sekretarza Stanu, Krajowa Administracja Skarbowa

dra hab. Jacka Jastrzębskiego

prof. UW – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

prof. dra hab. Krzysztofa Jajuga

Przewodniczącego Zespołu Nauk Społecznych, Rada Doskonałości Naukowej

11:00 Wykład inaugurujący konferencję pt. Informacja jako zasób

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński

12:00 Panele tematyczne – sesje równoległe (1A, 1B, 1C)

PANEL DYSKUSYJNY 1A

Zarządzanie ryzykiem w obrocie pieniężnym (gotówkowym i bezgotówkowym)

Przewodniczący:

– Narodowy Bank Polski,

Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych

Moderator:

– Narodowy Bank Polski, Politechnika Opolska

Wystąpienia wprowadzające:

1. – WSB we Wrocławiu

Finanse w niestabilnym otoczeniu

2. – Politechnika Opolska

Ryzyko podmiotów gospodarczych w obrocie pieniężnym w czasach pandemii

3. – Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

4. – Z-ca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego, Narodowy Bank Polski

Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w dobie pandemii

Dyskusja

PANEL DYSKUSYJNY 1B

Informacja i komunikacja – aspekty ryzyka i bezpieczeństwa

Przewodniczący:

- Uniwersytet Jagielloński

Moderator:

- Uniwersytet Opolski

Wystąpienia wprowadzające:

1. - Uniwersytet Jagielloński

Fake news w polskich mediach w dobie pandemii

2. - Uniwersytet Opolski

Ochrona kontrwywiadowcza źródeł i informacji w instytucjach sektora finansowego

3. – Krajowa Administracja Skarbowa

E-urząd – aspekty implementacji procesu

4. - Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego jako lider wdrażania Elektronicznego

Zarządzania Dokumentacją - praktyki i bezpieczeństwo

Dyskusja

PANEL DYSKUSYJNY 1C

Zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej organizacji otwartej na zmiany

Przewodniczący:

- Sekretarz Stanu, Szef Krajowej

Administracji Skarbowej

Moderator:

– Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Wystąpienia wprowadzające:

1. – Politechnika Opolska

Adaptacja do zmian w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

2.

Pobór opłat na autostradach

3. - Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Analiza BIA jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych

w organizacji oraz wykorzystywanie narzędzi klasy Business Intelligence

4. - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / Uniwersytet Warszawski

Zapewnienie ciągłości działania w dobie pandemii – doświadczenia organu nadzoru

nad rynkiem finansowym

Dyskusja

Komitet Naukowy:

– Prezes Narodowego Banku Polskiego

– Rada Polityki Pieniężnej

- Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

– Sekretarz Stanu, Krajowa Administracja Skarbowa

, prof. UW – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / Uniwersytet Warszawski

– Rada Doskonałości Naukowej / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- Uniwersytet Jagielloński

, prof. SGH – Narodowy Bank Polski / Szkoła Główna Handlowa

, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas

– Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

, prof. PO - Politechnika Opolska

, prof. UO - Uniwersytet Opolski

– Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / Uniwersytet Warszawski

Komitet organizacyjny:

– Narodowy Bank Polski / Politechnika Opolska

– Izba Administracji Skarbowej w Opolu

– Narodowy Bank Polski / Politechnika Opolska

– Politechnika Opolska

– Uniwersytet Opolski

– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu